top of page
VIP ROOM 10-13 seats (4).png

Make a reservation

จองโต๊ะสาขาราชพฤกษ์ ในระบบกรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 8 ชั่วโมง หรือโทร 085-825-7555 เสาร์อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ หากรอบจองในระบบเต็ม สามารถ walk in เข้ามาได้ค่ะ

bottom of page