top of page
Search

ประกาศเรื่องการลา


แจ้งพนักงานทุกคนรับทราบเรื่องของการลา ก่อนที่พนักงานทุกคนจะลาขอให้แจ้ง ฝ่ายบุคคล ผู้จัดการ หรือหัวหน้าทุกครั้ง ถ้าไม่แจ้งถือว่าไม่มีการลาเกิดขึ้น จะตีเป็นการขาดงานนะคะ พักหลังมานี้ลากันฝ่ายบุคคล หรือ ผู้จัดการ ไม่รับรู้เรื่องลาของน้องๆเลย และตามเดิมขอความร่วมมือช่วงวันที่ 20 พ.ย. - 30 ธ.ค 2566 เนื่องจากช่วงนี้ลูกค้าจะเยอะทางร้านอยากให้มีการบริการที่ดีที่สุด จึงไม่อยากให้ลางานในช่วงนี้


9 views0 comments
bottom of page